Często zadawane pytania o kredyt dla Rolnika

Często zadawane pytania o kredyt dla Rolnika

Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku dzierżawy gruntów?
W przypadku, gdy Klient dzierżawi grunty, na których prowadzi uprawy, należy przedstawić umowę dzierżawy.

Co w sytuacji, gdy Klient nie opłaca podatku rolnego
od dzierżawionego gruntu?
Jeżeli w umowie dzierżawy na dzierżawcę został przeniesiony obowiązek opłacania podatku za grunty, wówczas zaświadczenie z Urzędu Gminy oraz nakaz płatniczy/decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego musi zostać wystawiona na Klienta wnioskującego o kredyt (czyli w tym przypadku dzierżawcę). Natomiast, gdy obowiązek ten, zgodnie z zapisami umowy dzierżawy, spoczywa na właścicielu gruntów, dokumenty te nie są wymagane. Zawsze takie zaświadczenie można uzyskać z Urzędu Gminy/ nakaz płatniczy określa płatnika podatku za grunty dzierżawione.

Co w sytuacji, gdy Klient posiada hektary własne
i dzierżawione?

Licząc dochód z hektarów przeliczeniowych możemy zsumować hektary własne oraz dzierżawione. Liczba dzierżawionych hektarów przeliczeniowych musi zostać potwierdzona na podstawie umowy dzierżawy.

Czy jest liczony dochód, jeżeli dzierżawię grunt i czy muszę dostarczyć umowę dzierżawy?
Tak, dochód jest liczony także na podstawie uprawy na ziemi dzierżawionej od właściciela gruntów. Aby bank uwzględnił dochód Kredytobiorcy, należy dostarczyć umowę dzierżawy. Aby uwzględnić dochód z ziemi dzierżawionej, umowa musi zawierać informacje o liczbie hektarów przeliczeniowych oraz o tym, kto jest zobowiązany do opłacenia podatku rolnego. W sytuacji, gdy nie zawiera takich informacji, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia innych dokumentów, które mogą potwierdzić te dane.

Czym są działy specjalne produkcji rolnej?
Jest to odrębny rodzaj uprawy lub produkcji rolnej np. uprawa szklarniowa, uprawa pieczarek. Rolnik, który prowadzi specjalny dział produkcji rolnej posiada dokument z US potwierdzający szacunkowy dochód lub prowadzi księgi rachunkowe (KPIR lub ryczałt).

Jaki dokument jest niezbędny, gdy Klient prowadzi działy specjalne produkcji rolnej?
Aby potwierdzić, że Klient prowadzi działy specjalne produkcji rolnej należy dostarczyć dokument „Decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej” lub w przypadku prowadzenia ewidencji księgowej – odpowiednie dokumenty w zależności od formy rozliczania tj. KPIR lub ryczałt.

Czy faktury za sprzedaż produktów rolnych muszą być wystawione na wnioskującego o kredyt?
Tak, faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę. Do wyliczenia dochodu nie będą uwzględniane faktury na innych współwłaścicieli gospodarstwa.

Czy banki akceptują faktury opłacone w gotówce?
Tak, choć proszę pamiętać, że każdy bank podchodzi indywidualnie do Klienta. Akceptacja jest również uzależniona od wysokości kredytu. Kredyty powyżej 150 tys. zł (netto) wymagają pokrycia w 90% na wyciągu bankowym z przedstawionych faktur.

Co w sytuacji, gdy Klient sprzedaje mleko, można przedstawić zamiast faktur tylko zaświadczenie z mleczarni?
Na obecną chwilę bank wymaga przedstawienia faktur za sprzedaż oraz wyciągi, które pokryją co najmniej 90% kwoty z faktur. W ramach odstępstwa, w indywidualnych przypadkach można przedstawić zaświadczenie i wyciągi.

Jakie dotacje bezpośrednie mogą być przyjęte do dochodu?
Akceptowane są dopłaty unijne o przyznanie płatności bezpośrednich na dany rok:
• Jednolita płatność obszarowa (JPO)
• Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)
• Płatność dla młodych rolników
• Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)
• Płatności związane z produkcją
• Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

@dmin

Leave your message